Wszystkie wypromowane prace

  2016

  Abram Katarzyna - Ochrona dokumentów w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW*

  Banz Magda - Prawnokarna ochrona wiarygodności dokumentów - UKW

  Becker Sylwia - Odpowiedzialność karna za znieważenie funkcjonariusza publicznego - UKW

  Belter Klaudia - Odpowiedzialność za mobbing w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego - UKW

  Bińkowska Natalia - Odpowiedzialność karna za plagiat w prawie polskim - UKW

  Blok Marcin - Rola Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej - UKW

  Bogdan Dominika - Przestępstwo dzieciobójstwa w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Brązert Żaneta - Rzecznik Praw Dziecka jako instytucja ochrony prawa - SWPW*

  Brejdakowska Justyna - Wykroczenia przeciwko prawom pracownika - SWPW

  Cierlicka Dominika - System pieczy zastępczej w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego - UKW*

  Czarnecka Ilona - Kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego w związku z zawarciem małżeństwa - SWPW*

  Dadzibóg Marcin - Kary za przestępstwa i wykroczenia - UKW*

  Daleszyńska-Wajer Aleksandra - Prawnokarna ochrona ubezpieczeń społecznych - SWPW*

  Deręgowska Aleksandra - Prostytucja w świetle przepisów polskiego prawa karnego - UKW*

  Dorszewska Weronika - Organizacja i funkcjonowanie Policji ze szczególnym uwzględnieniem Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy - UKW*

  Dubicka Justyna - Przestępstwo nieprowadzenia dokumentacji działaności gospodarczej lub prowadzenia jej w sposób nierzetelny - SWPW

  Dudzic Marika - Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań - UKW*

  Dundelska Beata - Ochrona wolności sumienia i wyznania w kodeksie karnym z 1997 roku - UKW

  Dziarkowski Damian - Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu w świetle aktualnych przepisów prawa oraz perspektywy Komisariatu Policji w Prabutach w latach 2011 - 2015 - SWPW

  Granica Dagmara - Prawnokarna ochrona informacji ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy administracji publicznej - SWPW*

  Godlewski Dominik - Rola prokuratora w postępowaniu administracyjnym - SWPW*

  Jackowska Marzena - Karcenie dzieci w świetle przepisów prawa polskiego - SWPW

  Januszewska Agata - Przestępstwo uporczywego nękania w ujęciu polskiego prawa karnego - UKW*

  Jarosz Leszek - Biegły w polskim postępowaniu karnym - SWPW*

  Jarząb Magdalena - Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji w życiu publicznym - SWPW

  Kaczor Emilia - Policja jako instytucja bezpieczeństwa publicznego - SWPW

  Kaliciak Marta - Krajowa Rada Sądownictwa w systemie podmiotów ochrony prawa - SWPW*

  Kamińska Martyna - Umieszczenie w ośrodku wychowawczym jako środek postępowania z nieletnimi w ujęciu aktualnych przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie - UKW

  Kępczyński Piotr - Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika - SWPW*

  Kłos Paweł - Prawnokarne konsekwencje nieprzestrzegania nakazów i zakazów dotyczących prędkości w ruchu drogowym - UKW

  Konieczny Maciej - Regulacje prawne w zakresie sprzedaży i spożywania alkoholu - SWPW*

  Kornalewska Hanna - Ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW*

  Kowalska Daria - Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece - UKW*

  Kowanda Tomasz - Prawne aspekty mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego w pracy - SWPW

  Krusik Karol - Karnoprawne i kryminalistyczne aspekty wypadków drogowych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy powiatu nakielskiego - UKW

  Kurowski Damian - Postępowanie z nieletnimi popełniającymi czyny zabronione i przejawiającymi objawy demoralizacji w świetle przepisów prawa polskiego - SWPW*

  Kuźmińska Anna - Obrona konieczna w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Leszczyńska Karolina - Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w świetle aktualnych przepisów prawa oraz w praktyce miasta Grudziądz - SWPW*

  Lewandowska Karolina - Przeciwdziałanie i zwalczanie handlu dziećmi w świetle przepisów polskiego prawa karnego - UKW*

  Lewandowska Katarzyna - Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi w świetle obowiązujących przepisów prawa karnego - UKW

  Lipowska Magdalena - Obowiązek alimentacyjny rodziców względem małoletnich dzieci i odpowiedzialność prawna w związku z uchylaniem się od niego - UKW*

  Łukomska Monika - Przestępstwo udzielania korzyści korupcyjnych w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW*

  Majorkiewicz Przemysław - Uzyskiwanie i utrata uprawnień do kierowania pojazdami w świetle aktualnych przepisów prawa - SWPW*

  Marach Mateusz - Prawnokarne aspekty nadużyć popełnianych przez komorników sądowych - UKW*

  Martko Agata - Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w ujęciu aktualnych przepisów prawa karnego - UKW

  Mazowiecki Karol - Wyłudzanie odszkodowań ubezpieczeniowych w świetle aktualnych przepisów prawa karnego - SWPW*

  Mazurek Michał - Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania - SWPW*

  Miluch Anna - Odpowiedzialność karna za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego - UKW*

  Polanowska Marta - Przestępstwo wymuszania zeznań w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW*

  Politański Marcin - Przeciwdziałanie i zwalczanie cyberniebezpieczeństw wśród dzieci i młodzieży w świetle aktualnych regulacji prawnych - SWPW*

  Porowska Natalia - Zakład karny jako instytucja ochrony prawa ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Karnego w Potulicach - UKW

  Przemyłska Wanda - Przestępstwa i wykroczenia wyborcze ze szczególnym uwzględnieniem wyborów samorządowych - SWPW*

  Pszczółkowska Sylwia - Przestępstwa i wykroczenia przeciwko wyborom i referendum - SWPW*

  Rajska Ewelina - Prawnokarne aspekty nadużyć wobec dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - UKW

  Różycka Marta - Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w ujęciu polskiego prawa karnego - SWPW*

  Rudlicka Bożena - Kompetencje i organizacja straży gminnych w świetle obowiązującego prawa ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej w Kwidzynie - SWPW*

  Sebastianowicz Krzysztof - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i odpowiedzialność karna za nadużycia z nimi związane - SWPW*

  Serwaczak Wiesława - Powrót do przestępstwa w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Sobczak Żaneta - Postępowanie w sprawach nieletnich w świetle aktualnych przepisów prawa i w perspektywie powiatu brodnickiego - SWPW

  Standzon Ewelina - Obowiązek alimentacyjny i odpowiedzialność prawna za uchylanie się od niego - UKW*

  Staniszewska Justyna - Przerywanie ciąży w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego i prawa kanonicznego - UKW

  Szalata Manuela - Kary za przestępstwa w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Szulwic Marlena - Zespoły interdyscyplinarne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - SWPW*

  Szymańska Anna - Rozwiązania prawne oraz zadania podmiotów administracji publicznej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa socjalnego osób i rodzin - SWPW*

  Świerczyński Michał - Prawnokarna ochrona osób pełniących funkcje w samorządzie terytorialnym - UKW*

  Teska Mariola - Zadania administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii - SWPW*

  Tomczak Beata - Małoletni jako świadek w procesie karnym - UKW

  Tyma Aneta - Formy stadialne popełniania przestępstw - UKW

  Wiśniewska Karolina - Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - SWPW*

  Witczak Aneta - Okoliczności wyłączające winę w prawie karnym - UKW

  Wochowski Bogdan - Regulacje antykorupcyjne ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy samorządu terytorialnego - SWPW*

  Wojtczuk Katarzyna - Odpowiedzialność karna za pranie brudnych pieniędzy - SWPW*

  Zacharska-Mozie Ewelina - Przestępstwo zamachu na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej - SWPW*

  Zalewska Marzanna - Prawnokarna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową - SWPW*

  Zawadzka Paulina - Prawnokarna ochrona dokumentów tożsamości - UKW*

  Zielińska Paulina - Wojskowe instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - UKW*

  Ziemak Marta - Przestępstwa i wykroczenia w zakresie oszustw podatkowych - UKW*

  Żurawska Marta - Postępowanie wobec sprawców przemocy w rodzinie w świetle przepisów prawa oraz praktyki gminy Nowe Miasto Lubawskie - SWPW

  2015

  Alabrudzińska Anna - Zadania gminy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na drogach publicznych - SWPW

  Ambroziak Łukasz - Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego - SWPW

  Bałuka Monika - Postępowanie w sprawach nieletnich w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego - UKW*

  Bartosiak Ewelina - Status zawodowy urzędników prokuratury - SWPW*

  Belka Anna - Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi w świetle obowiązujących przepisów prawa karnego - SWPW

  Blumel Żaneta - Kompetencje i organizacja Policji ze szczególnym uwzględnieniem Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu - UKW

  Borek Ewa - Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową w ujęciu aktualnych przepisów prawa polskiego - SWPW*

  Brzezińska Natalia - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ujęciu aktualnych przepisów prawa i w praktyce miasta Bydgoszcz - UKW

  Brzuchnalska Monika - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów - UKW

  Burchart Agnieszka - Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW*

  Chrostek Dorota - Prawnokarne aspekty zaniechań i nadużyć dotyczących dowodów osobistych - SWPW

  Czapiewska Daria - Zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz praktyki powiatu żnińskiego - UKW*

  Czwartek Kamil - Ochrona symboli państwowych i odpowiedzialność karna w związku z jej naruszeniem - SWPW

  Dachowska Izabela - Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego - SWPW

  Dorszewski Paweł - Ochrona informacji w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Dziedzic Katarzyna - Instytucja mediacji w prawie polskim - UKW

  Filaber Dorota - Zadania administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy w rodzinie - SWPW*

  Filbrandt Anna - Zespoły interdyscyplinarne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - SWPW

  Gawin - Kanclerz Ewelina - Prokuratura jako organ ochrony prawa - UKW

  Gawlik Magdalena - Odpowiedzialność karna za fałszywe alarmy - SWPW

  Giczela Agnieszka - Sądy powszechne w systemie podmiotów wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią - UKW*

  Grabowski Patryk - Kompetencje gminy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gostynin - SWPW*

  Grzegorek Gracjan - Funkcjonowanie i organizacja Policji ze szczególnym uwzględnieniem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią - UKW

  Hernacka Anna - Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa publicznego - UKW*

  Janikowski Jarosław - Ochrona osób i mienia w świetle regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony mieszkań i domów jednorodzinnych - UKW*

  Jesion Sebastian - Rola Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego - UKW

  Kamińska Karolina - Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej - UKW*

  Karstein Paula - Przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie w świetle aktualnych przepisów prawa oraz na przykładzie powiatu nakielskiego w latach 2012 - 2014 - UKW*

  Kolankiewicz Agnieszka - Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji w administracji samorządowej - SWPW

  Kołodziejski Paweł - Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i w stanie po użyciu alkoholu w świetle prawa polskiego - UKW

  Końpa Maciej - Ochrona danych osobowych w świetle przepisów prawa i w praktyce Urzędu Gminy Radzanów - SWPW*

  Korzuchowska Aneta - Odpowiedzialność karna za nadużycie władzy przez funkcjonariusza publicznego - SWPW

  Kostun Joanna - Rola Policji w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem Komendy Miejskiej Policji w Płocku - SWPW

  Kowal Barbara - Przyjmowanie korzyści korupcyjnych w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Kowalczyk Ilona - Odpowiedzialność karna za przestępstwo utrudniania lub udaremniania przetargu publicznego - UKW*

  Kowalska Natalia - Kompetencje i organizacja Służby Więziennej w świetle aktualnych przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie - UKW*

  Kubielska Ewa - Ułaskawienie w świetle przepisów prawa polskiego - UKW*

  Kubska Daria - Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową - UKW

  Kulpa Waldemar - Straże gminne w systemie podmiotów bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej w Bydgoszczy - UKW*

  Kunca Anna - Kary, środki karne i środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń - UKW*

  Kupczak Paweł - Przestępstwa urzędnicze w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW*

  Kurek - Winter Paulina - Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu - UKW*

  Kuziemkowska Karolina - Przestępstwa i wykroczenia skarbowe związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych - SWPW*

  Landowska Katarzyna - Przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i w stanie po użyciu środków odurzających w świetle aktualnych przepisów prawa i w perspektywie powiatu tucholskiego - UKW*

  Lewandowska Joanna - Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem gminy Szczutowo - SWPW

  Lewandowska Justyna - Kompetencje i organizacja Policji ze szczególnym uwzględnieniem powiatu lipnowskiego - SWPW*

  Lewandowska Monika - Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań i oświadczeń - SWPW*

  Liberacka Daria - Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania alkoholizmu - SWPW

  Licznerska Magdalena - Prawnokarne aspekty oszustwa kredytowego - SWPW

  Luberadzka Joanna - Karnoprawne aspekty mobbingu w pracy - SWPW*

  Ławicka Gabriela - Karnoprawna ochrona działalności gospodarczej przed oszustwami - SWPW*

  Łuczak Łukasz - Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o zgromadzeniach - SWPW

  Machoń Joanna - Ochrona dokumentów potwierdzających tożsamość i uprawnienia w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW*

  Majkowska Alicja - Korupcja w administracji publicznej - UKW*

  Malinowska Ewa - Funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi detektywistyczne na podstawie aktualnych przepisów prawa - UKW*

  Małek Artur - Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Misterski Sławomir - Karnoprawna ochrona informacji - UKW*

  Mulewska Anna - Zatrudnianie i nauczanie skazanych w świetle obowiązujących przepisów prawa i w praktyce Zakładu Karnego Bydgoszcz - Fordon - UKW*

  Napieralski Patryk - Kontratypy w prawie karnym - UKW

  Nowatkiewicz Michał - Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w świetle prawa karnego - SWPW*

  Nuszczyńska Joanna - Kuratorzy sądowi w systemie podmiotów ochrony prawa - SWPW*

  Olewniczak Hubert - Odpowiedzialność karna za utrudnianie lub udaremnianie przetargu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem samorządu gminnego - SWPW

  Orzechowska Katarzyna - Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Pachlińska Klaudia - Przeszkody małżeńskie w prawie polskim - UKW

  Patrowicz Aleksandra - Zadania gminy w zakresie zapobiegania i zwalczania alkoholizmu - SWPW

  Pyrzyńska Cynthia - Sąd Najwyższy w systemie instytucji ochrony prawa - UKW*

  Różyńska Daria - Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w świetle obowiązujących przepisów prawa i na przykładzie powiatu świeckiego - UKW

  Rucińska Agnieszka - Sądy powszechne w systemie instytucji wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Rejonowego w Płocku - SWPW

  Sałek Karolina - Regulacje prawne oraz kompetencje administracji publicznej w zakresie ochrony dziecka i rodziny przed zjawiskiem alkoholizmu - SWPW*

  Siekierski Jakub - Bezpieczeństwo imprez masowych w świetle obowiązujących przepisów prawa - UKW*

  Sieńska Monika - Ochrona danych osobowych w działaniach administracji oświatowej - SWPW*

  Smoliński Grzegorz - Ochrona przeciwpożarowa w systemie bezpieczeństwa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu iławskiego - SWPW

  Sobótka Damian - Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu - SWPW*

  Stańczak Adrianna - Zadania gminy z zakresie ochrony zwierząt - SWPW

  Szczepanik Barbara - Nabywanie i utrata uprawnień do kierowania pojazdami w świetle przepisów prawa polskiego - UKW*

  Szczęśniak Aleksandra - Postępowanie z nieletnimi popełniającymi czyny zabronione w świetle przepisów prawa polskiego - UKW

  Szkutnik Przemysław - Prawnokarne aspekty oszustwa ubezpieczeniowego - SWPW

  Szlachcikowska Żaneta - Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej - UKW*

  Szołdra Marta - Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających - UKW

  Szymański Jarosław - Zadania administracji publicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - SWPW*

  Szymański Marcin - Prawne aspekty nadużyć informatycznych w administracji samorządowej - SWPW

  Światczyńska Marlena - Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu w świetle aktualnych przepisów prawa - UKW*

  Świątecka Sylwia - Prawne i kryminologiczne aspekty fałszowania pieniędzy - SWPW*

  Tomczak Jacek - Policja w systemie podmiotów ochrony prawa ze szczególnym uwzględnieniem Komendy Powiatowej Policji w Kutnie - SWPW

  Wierzbicka Agata - Zadania administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości wobec osób chorych psychicznie - SWPW*

  Woźniak Alicja - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle prawa polskiego - UKW*

  Żech Monika - Policja jako podmiot ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego - UKW*

  Żuchowski Dominik - Ochrona pomników i miejsc powstałych dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  2014

  Adamiec Barbara - Zgoda dysponenta dobrem jako okoliczność wyłączająca bezprawność w prawie karnym - UKW

  Akierman Monika - Prawnokarna ochrona dowodów osobistych - SWPW*

  Anczewska Malwina - Funkcjonowanie Policji ze szczególnym uwzględnieniem Komendy Powiatowej Policji w Działdowie - SWPW

  Bartecka Magdalena - Obowiązek alimentacyjny w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego - UKW

  Bogucki Sławomir - Zadania administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii -SWPW

  Brązert Żaneta - Przestępstwo przywłaszczenia funkcji publicznej w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Bujakowska Anita - Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami - SWPW

  Byber Kinga - Kompetencje i organizacja Służby Więziennej w świetle prawa polskiego - UKW

  Całka Anna - Zapobieganie i zwalczenie podkultury więziennej w świetle obowiązujących regulacji prawnych oraz doświadczeń Zakładu Karnego w Koronowie - UKW*

  Charzewska Agnieszka - Przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu wśród małoletnich w ujęciu aktualnych przepisów prawa polskiego - UKW

  Chomka Paweł - Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego - SWPW*

  Ciejak Monika - Prawa i obowiązki funkcjonariuszy Policji - UKW*

  Czeszewska Dominika - Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Depta Daria - Ochrona instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW*

  Derpa Monika - Przeszkody małżeńskie w prawie polskim - UKW

  Domosławski Maciej - Zeznania świadka w postępowaniu administracyjnym i ich karnoprawna ochrona - SWPW

  Dorobek Tomasz - Status prawny osób zaangażowanych w funkcjonowanie samorządu terytorialnego i ich karnoprawna ochrona jako funkcjonariuszy publicznych - SWPW

  Dudziak Adam - Postępowania szczególne w sprawach o wykroczenia - UKW*

  Dudzic Marika - Formy popełnienia przestępstwa w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Duńska Anna - Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW*

  Dybich Janusz - Zadania administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie - SWPW

  Erdman Ilona - Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania świadka w postępowaniu administracyjnym - SWPW

  Gazda Michał - Działania samorządu gminnego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - SWPW

  Gierszyńska Ewa - Prawne aspekty traktowania bezdomnych zwierząt - SWPW

  Górecki Michał - Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rypin - SWPW

  Grzybowska Marta - Karnoprawne aspekty wypadków drogowych spowodowanych przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających - UKW

  Grabowska Lucyna - Przestępstwa urzędnicze w ujęciu aktualnych przepisów prawa polskiego - SWPW

  Gumienik Joanna - Odpowiedzialność karna za organizowanie nielegalnej adopcji w świetle przepisów kodeksu karnego z 1997 roku - UKW*

  Gwit Jarosław - Przestępstwo wypadku drogowego w świetle obowiązujących przepisów prawa karnego oraz ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy Powiatu Żnińskiego - UKW*

  Hoppe Julita - Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce - UKW*

  Jakubowska Anastazja - Ochrona rodziny i opieki w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW*

  Januszewska Agata - Obrona konieczna w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Januszewski Robert - Ochrona funkcjonariuszy publicznych przed czynną napaścią w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Jarosz Leszek - Czyny przepołowione w polskim prawie karnym - SWPW

  Jasińska Kinga - Obowiązek alimentacyjny w świetle aktualnych przepisów prawa - UKW

  Jaszkowska Katarzyna - Ustrój i funkcjonowanie Policji w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz danych empirycznych ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Świeckiego - UKW*

  Jeżewski Damian - Ochrona danych informatycznych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Kamińska Agata - Ochrona instytucji państwowych, samorządowych i społecznych w kodeksie wykroczeń - SWPW

  Kierczyńska Agnieszka - System terapeutyczny skazanych uzależnionych od alkoholu w świetle regulacji prawa polskiego oraz na przykładzie Zakładu Karnego w Potulicach - UKW*

  Kilon Anna - Obywatelskie nieposłuszeństwo - UKW*

  Knut Katarzyna - Odpowiedzialność karna za publiczne znieważenie Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej - SWPW

  Kopańska Anna - Odpowiedzialność karna za spowodowanie pożaru oraz sprowadzenie jego niebezpieczeństwa - SWPW

  Korytowska Agnieszka - Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu w świetle przepisów kodeksu karnego z 1997 roku - UKW*

  Kosztowna Katarzyna - Ochrona zwierząt w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem zadań gminy -SWPW

  Kowalska Daria - Zawarcie małżeństwa w świetle aktualnych przepisów prawa rodzinnego i praktyki Urzędu Stanu Cywilnego w Topólce - UKW

  Krępa Karol - Prawne aspekty przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej - SWPW

  Krygier Paulina - Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia i kontrowersje z nimi związane w ujęciu aktualnych przepisów polskiego prawa wykroczeń - UKW*

  Kubasiewicz Paweł - Utrudnianie lub udaremnianie przetargu publicznego w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Kulczyński Jarosław - Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako środek karny - SWPW

  Łukomska Monika - Przestępstwo zabójstwa w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Majkrzak Jarosław - Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ujęciu aktualnych przepisów prawa - UKW*

  Makowska Katarzyna - Utrata mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta w związku ze skazaniem za przestępstwo - SWPW

  Malarczyk Michał - Odpowiedzialność prawna za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniach majątkowych składanych w związku z pełnieniem funkcji publicznych - SWPW*

  Malinowska Izabela - Ochrona zwierząt w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego - SWPW

  Ogrodowska Anna - Odpowiedzialność karna za przyjmowanie i wręczanie korzyści korupcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy samorządu terytorialnego - SWPW*

  Pawska Kamila - Przestępstwo rozboju w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Pietrzak Karolina - Ustrój i funkcjonowanie Policji jako instytucji ochrony prawa ze szczególnym uwzględnieniem Komendy Miejskiej Policji w Płocku - SWPW

  Piotrkowska Anna - Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny orzekany w związku z ich prowadzeniem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo po użyciu środka odurzającego - UKW*

  Pulit Adrianna - Przeciwdziałanie i zwalczenie dyskryminacji w świetle aktualnych przepisów prawa - UKW*

  Rajkowski Paweł - Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - SWPW

  Rakowski Daniel - Zadania administracji publicznej i organizatorów imprez masowych w zakresie zapewnienia ich bezpieczeństwa - SWPW

  Rogozińska Ilona - Odpowiedzialność karna za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego - SWPW*

  Rolirad Aleksandra - Władza rodzicielska w świetle aktualnych przepisów polskiego prawa rodzinnego - UKW

  Rudlicka Bożena - Orzekanie i zarządzenie wykonywania kary pozbawienia wolności w świetle aktualnych przepisów prawa i praktyki Sądu Rejonowego w Kwidzynie za lata 2011 - 2013 - SWPW

  Rygier Michał - Prawnokarne aspekty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy samorządu terytorialnego - SWPW

  Sagan Urszula - Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej - SWPW*

  Sawczak Dominika - Ochotnicze straże pożarne w systemie instytucji bezpieczeństwa publicznego w świetle obowiązujących przepisów prawa i na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach - UKW*

  Senkowski Paweł - Przestępstwa i wykroczenia w związku z wyborami i referendum - SWPW*

  Siedlecka Justyna - Przestępstwo utrudniania lub udaremniania przetargu publicznego w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW*

  Sierdziński Krzysztof - Kompetencje i organizacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego - SWPW*

  Siudzińska Malwina - Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową - UKW*

  Spychalski Sebastian - Straże gminne jako instytucje administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim - SWPW*

  Sroka Justyna - Wymogi formalne oraz procedura rekrutacji i przygotowania do służby w Policji - UKW

  Stachewicz Bogna - Korupcja jako przejaw patologii w administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji państwowej -SWPW*

  Starzyński Igor - Przestępstwa nielegalnego przekraczania granicy państwowej i organizowania jej przekraczania przez cudzoziemców oraz ułatwiania nielegalnego ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - SWPW

  Stawiarska Anna - Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - SWPW

  Subkowski Mateusz - Przerywanie ciąży w aspekcie prawa polskiego i prawa kanonicznego Kościoła katolickiego - UKW

  Szablewski Damian - Ustrój i funkcjonowanie sądów powszechnych ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Rejonowego w Płocku - Wydziały Zamiejscowe w Sierpcu - SWPW

  Szałańska Joanna - Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w ujęciu aktualnych przepisów prawa wykroczeń i doświadczeń Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy za lata 2012 - 2013 - UKW*

  Szpinak Kamila - Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym- SWPW*

  Tomczak Joanna - Prawnokarna ochrona zabytków w ujęciu aktualnych przepisów prawa polskiego - UKW*

  Tomczyk Klaudyna - Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Treder Monika - Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW*

  Uschpelkat Krzysztofa - Ochrona symboli państwowych, religijnych i innych w ujęciu obowiązujących przepisów polskiego prawa karnego - SWPW*

  Wajer Wioleta - Odpowiedzialność za bigamię w ujęciu aktualnych przepisów prawa - UKW*

  Wesołowska Magdalena - Przestępstwa i wykroczenia w związku z budową, zarządzaniem i obrotem nieruchomościami - SWPW*

  Wiechowska Wioleta - Karnoprawna ochrona pracowników socjalnych przed nadużyciami ze strony beneficjentów pomocy społecznej - SWPW*

  Wiśniewska Karolina - Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na funkcjonowanie samorządu terytorialnego - SWPW

  Wiśniewska Monika - Ustrój i funkcjonowanie sądów powszechnych jako instytucji sprawujących wymiar sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Rejonowego w Płońsku - SWPW

  Wochowska Anna - Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia w świetle przepisów prawa i praktyki Straży Miejskiej w Płocku w latach 2011 - 2013 - SWPW

  Wochowski Bogdan - Zadania Policji w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w ujęciu aktualnych przepisów prawa polskiego- SWPW

  Wojdecka Olga - Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji w administracji samorządowej - SWPW

  Wołowiec Sylwester - Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego - SWPW

  Wykrętowicz Monika - Ochrona czci i nietykalności cielesnej człowieka w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW*

  Zawadzka Paulina - Przestępstwo kradzieży w świetle kodeksu karnego z 1997 roku oraz praktyki Sądu Rejonowego w Pile VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Złotowie - UKW

  2013

  Bacia Karolina - Przestępstwa oraz wykroczenia przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji oraz subwencji w świetle kodeksu karnego skarbowego z 1999 roku - UKW

  Barkowska Marcelina - Kara pozbawienia wolności w ujęciu aktualnych przepisów prawa karnego - UKW*

  Barska Patrycja - Przestępstwo zabójstwa w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Barszcz Anna - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW*

  Bąk Sebastian - Instrumenty prawne zapobiegania i zwalczania chuligaństwa stadionowego w Polsce i w wybranych krajach europejskich – UKW*

  Borek Ewa – Przestępstwa i wykroczenia niezgłaszania danych oraz nieopłacania składek w zakresie ubezpieczeń społecznych – SWPW

  Borowska Natalia - Funkcjonowanie policji ze szczególnym uwzględnieniem Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy - UKW

  Brzezińska Żaneta - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji na podstawie kodeksu karnego z 1997 roku – UKW*

  Cegielski Marcin - Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia w świetle przepisów prawa i praktyki Straży Miejskiej w Inowrocławiu – UKW*

  Chojnacki Arkadiusz - Zatrzymanie jako uprawnienie Policji - UKW

  Chróśniak Monika - Kompetencje i organizacja Policji ze szczególnym uwzględnieniem Centralnego Biura Śledczego – UKW

  Czapiewska Daria - Oszustwo ubezpieczeniowe w świetle aktualnych przepisów prawa karnego - UKW

  Dąbrowska Alicja - Przerywanie ciąży w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego - UKW

  Dębowski Rafał – Przestępstwo oszustwa za pośrednictwem sieci teleinformatycznej w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku – SWPW

  Drzewucka Iwona - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku – UKW*

  Garstecka Ewelina - Przestępstwo kradzieży z włamaniem w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz praktyki Sądu Rejonowego w Szubinie - VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Nakle nad Notecią – UKW*

  Giczela Agnieszka - Przestępstwo niealimentacji w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Ginter Monika - Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi w kodeksie karnym z 1997 roku – UKW*

  Goniszewska Barbara – Prawnokarna ochrona rodziny i opieki w świetle kodeksu karnego z 1997 roku – SWPW

  Gzella Marta - Prawnokarna ochrona zwłok człowieka i ich traktowanie w procesie karnym – UKW*

  Hak Bartosz - Prawne aspekty korupcji w sporcie -  UKW

  Ilczyszyn Patrycja - Prawnokarna ochrona zwierząt w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego – UKW*

  Jabłońska Aneta – Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w świetle aktualnych przepisów prawa karnego – SWPW

  Kacprowicz Natalia - Biuro Ochrony Rządu w systemie instytucji bezpieczeństwa publicznego – UKW*

  Karstein Paula - Znieważenie funkcjonariusza publicznego w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Kita Bartłomiej - Kompetencje policji w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia – UKW*

  Kowalczyk Ilona - Prawnokarna odpowiedzialność dystrybutora za dopuszczenie do ruchu pojazdu lub osoby w stanie nie pozwalającym na uczestnictwo w ruchu drogowym - UKW

  Kowalczyk Mateusz – Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w ujęciu aktualnych przepisów prawa polskiego – SWPW

  Krasucka Paulina - Zapobieganie i zwalczanie zachowań pseudokibiców w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego - UKW

  Kubielska Ewa - Kary i środki karne w polskim prawie karnym - UKW

  Kunca Anna - Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Lewandowska Agnieszka - Przestępstwo rozboju w świetle kodeksu karnego z 1997 roku -UKW

  Łęczycka Małgorzata - Prawnokarne aspekty krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym – UKW*

  Maciąg Agnieszka - Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku – UKW*

  Machoń Joanna - Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe w ujęciu kodeksu karnego skarbowego z 1999 roku - UKW

  Mahlzan Kornelia - Przestępstwo narażenia pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Mańkowska Paulina - Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku – UKW*

  Mączkowska Katarzyna - Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolności w świetle przepisów prawa i praktyki Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - UKW

  Mostowska Karolina - Kradzież w świetle prawa karnego i prawa wykroczeń – UKW

  Mroczkowska Anna - Karnoprawne i kryminalistyczne aspekty wypadków drogowych - UKW*

  Mulewska Anna - Recydywa w obowiązującym polskim prawie karnym - UKW

  Napieralska Katarzyna - Umieszczanie w zakładzie poprawczym jako środek postępowania z nieletnimi w świetle obowiązującego prawa i praktyki Zakładu Poprawczego w Trzemesznie - UKW*

  Olechnowicz Mariusz - Ratownictwo medyczne w systemie bezpieczeństwa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy województwa kujawsko - pomorskiego - UKW*

  Pękała Klaudia - Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku – UKW*

  Pioterek Jakub - Kary długoterminowego pozbawienia wolności w świetle aktualnych przepisów prawa karnego – UKW*

  Przybylińska Monika - Przestępstwo składania fałszywych zeznań i oświadczeń w świetle obowiązujących przepisów prawa karnego – UKW*

  Pyrzyńska Cynthia - Formy popełniania przestępstw w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Sawicka Ewelina - Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Sobolak Diana - Przestępstwo znęcania się w świetle obowiązujących przepisów prawa i praktyki Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - UKW

  Studziński Grzegorz - Kary i środki karne w świetle aktualnych przepisów kodeksu karnego z 1997 roku – UKW*

  Sulżycka Marta - Funkcjonowanie kurateli sądowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w świetle Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Pile Wydziały Zamiejscowe w Złotowie - UKW

  Szczepanik Barbara - Ustrój i funkcjonowanie prokuratury jako instytucji ochrony prawnej - UKW

  Szymańska Ewelina - Samobójstwo w ujęciu prawnym i kryminologicznym - UKW

  Szymański Jarosław – Organizacja i kompetencje straży gminnych ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej w Iławie – SWPW

  Telus Dorota - Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego w świetle obowiązującego prawa oraz w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko – pomorskiego – UKW*

  Truszczyński Marcin – Bezpieczeństwo lokalne i jego poczucie przez mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lubawa – SWPW

  Walczyna Weronika - Przestępstwo przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku – UKW*

  Wanecka Karolina - Prawnokarna ochrona osób niepełnosprawnych w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Zgierska Malwina – Ochrona dziecka w polskim prawie wykroczeń – SWPW

  Żychlińska Anna - Obrona konieczna jako okoliczność uchylająca bezprawność - UKW

  2012

   

  Akierman Dariusz - Bezpieczeństwo imprez masowych w świetle obowiązujących przepisów prawa - SWPW

  Akierman Monika - Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Barszczyk Anna - Przestępstwa związane z przerywaniem ciąży w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Bielecka Monika - Przestępstwa i wykroczenia przeciwko obowiązkom podatkowym w świetle kodeksu karnego skarbowego z 1999 roku* - UKW

  Bobrowski Michał - Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie na podstawie obowiązujacych przepisów prawa oraz w świetle danych empirycznych - UKW

  Budziło Marzena - Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Burchardt Tomasz - Tymczasowe aresztowanie w systemie środków zapobiegawczych* - UKW

  Burchart Agnieszka - Przestępstwo dzieciobójstwa w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Burmistrzak Patrycja - Prawnokarna ochrona rodziny i opieki w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Chomka Paweł - Korupcja w życiu publicznym - SWPW

  Czapiewska Beata - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Depta Daria - Przestępstwo rozboju w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Duńska Anna - Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Duraj Mariola - Organizacja i kompetencje policji w świetle przepisów prawa i na przykładzie gminy Czersk* - UKW

  Fifielski Grzegorz - Organizacja i kompetencje służb specjalnych w Polsce w świetle aktualnych przepisów prawa* - UKW

  Grabiszewska Małgorzata - Prawnokarna ochrona dokumentów w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Gumienik Joanna - Przemoc w rodzinie w aspekcie prawa karnego i na podstawie powiatu brodnickiego - UKW

  Gwit Jarosław - Postępowanie mandatowe w świetle obowiązujących przepisów prawa - UKW

  Hoppe Julita - Prawa i obowiązki oskarżonego w procesie karnym - UKW

  Huse Justyna - Przestępstwa podrobienia i przerobienia dokumentu w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Jaszkowska Katarzyna - Straże gminne jako instytucje ochrony prawa ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej w Świeciu - UKW

  Kacprzak Paulina - Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu w ujęciu kodeksu wykroczeń* - UKW

  Kentzer Michalina - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego* - UKW

  Kopaczyk Katarzyna - Uprawnienia funkcjonariuszy policji w ujęciu aktualnych przepisów prawa polskiego* - UKW

  Korthals Agnieszka - Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Kowalska Iwona - Kompetencje i organizacja policji w świetle obowiązującego prawa - SWPW

  Kruszik Marta - Prawa dziecka w świetle obowiązujących przepisów prawnych i ich instytucjonalna ochrona - UKW

  Kubiak Marcin - Prawne aspekty przestępczości zorganizowanej - UKW

  Kuczkowska Sylwia - Świadek jako źródło dowodowe w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym* - UKW

  Kułakowska Janina - Prawnokarna ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Kurek Paulina - Postępowanie z nieetnimi w świetle przepisów prawa i w praktyce Sądu Rejonowego w Grudziądzu w latach 2008 - 2011 - UKW

  Kurek Elżbieta - Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Lewandowska Agnieszka - Kara ograniczenia wolności w świetle przepisów prawa karnego oraz w praktyce Sądu Rejonowego w Iławie - SWPW

  Lewandowska Katarzyna - Ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową w świetle przepisów kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Łącka Agnieszka - Funkcjonowanie zakładów karnych wśród instytucji administracji bezpieczeństwa publicznego ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Karnego w Czersku* - UKW

  Majkrzak Jarosław - Kara pozbawienia wolności i jej wykonywanie w świetle aktualnych przepisów prawa karnego - UKW

  Malicka Aleksandra - Ustrój i funkcjonowanie sądów powszechnych jako instytucji sprawujących wymiar sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu* - UKW

  Melerski Łukasz - Status zawodowy funkcjoanriuszy policji - UKW

  Mierzejewski Rafał - Służby specjalne w systemie instytucji ochrony prawa - UKW

  Musolf Justyna - Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi w świetle obowiązujacych przepisów prawa karnego - UKW

  Ogrodowska Anna - Przestępstwa nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Pawłowska Monika - Przestępstwa podrobienia lub przerobienia dokumnetu w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Pieczko Robert - Przysposobienie w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego - UKW

  Piotrkowska Anna - Mobbing i molestowanie seksualne w ujęciu aktualnych przepisów prawa - UKW

  Piotrowska Agata - Handel ludźmi w ujęciu prawa międzynarodowego i prawa polskiego - UKW

  Pochowski Arkadiusz - Paserstwo celne w ujęciu przepisów kodeksu karnego skarbowego z 1999 roku - UKW

  Rams Bogumiła - Ochrona energii elektrycznej i urządzeń służących do jej przesyłu w świetle aktualnych przepisów prawa ze szczególnym uwzględneiniem prawa karnego* - UKW

  Rogozińska Ilona - Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami w świetle kodeksu karnego skarbowego z 1999 roku - SWPW

  Romanowska Agnieszka - Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Sagan Urszula - Sądy administracyjne w systemie instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa - SWPW

  Siekierski Jakub - Prawne i kryminologiczne aspekty zachowań pseudokibiców - UKW

  Singer Paulina - Władza rodzicielska i jej nadużycia w świetle obowiązujacego prawa - UKW

  Sławkowska Bernadeta - Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne w polskim prawie karnym* - UKW

  Smagorzewska Justyna - Odpowiedzialność prawna za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i w stanie po użyciu alkoholu - UKW

  Sobieszczyk Iwona - Przestępstwa przeciwko interesom wierzycieli w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Socha Justyna - Ochrona bezpieczeństwa w komunikacji na podstawie przepisów kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Stachewicz Bogna - Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w kodeksie karnym z 1997 roku - SWPW

  Strzebońska Edyta - Ochrona obrotu gospodarczego w świetle przepisów kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Szemrowicz Paulina - Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Szczęsna Marta - Przestępstwo handlu ludźmi w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Szpinak Kamila - Prawne aspekty niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego - SWPW

  Szymyślik Rafał - Ochrona czci i dobrego imienia w kodeksie karnym z 1997 roku* - UKW

  Terebus Renata - Organizacja i zadania policji ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko - pomorskiego - SWPW

  Thiel Marcin - Funkcjonowanie urzędów staniu cywilnego w Polsce - UKW

  Tomaszewska Agnieszka - Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu oraz za naruszenie zakazu ich prowadzenia w świetle prawa karnego i prawa wykroczeń* - UKW

  Tomczyk Mariusz - Przestępstwa oraz wykroczenia w związku z zarządzaniem, obrotem i wyceną nieruchomości - UKW

  Treder Monika - Prokuratura w systemie instytucji ochrony prawa - SWPW

  Uschpelkat Krzysztofa - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Wesołowska Magdalena - Przestępstwo oszustwa kredytowego w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Wesołowska Marta - Prawne aspekty korupcji w sporcie* - UKW

  Wróblewska Patrycja - Bójka i pobicie w polskim prawie karnym na podstawie kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Wysocka Paulina - Zabójstwa w ujęciu prawnym i kryminologicznym - UKW

  2011

   

  Bąk Sebastian - Prawne i kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego w Polsce - UKW

  Bethka Natalia - Kompetencje urzędu stanu cywilnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych* - UKW


  Białkowska Angelika - Prawna ochrona funkcjonariuszy publicznych w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Borowicz Klaudia - Dziecko jako świadek w postępowaniu karnym - UKW

  Chlipalska Agnieszka - Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w świetle obowiązującego prawa karnego* - UKW

  Chmielewska Monika - Kara ograniczenia wolności w świetle obowiązujących przepisów prawa karnego i w praktyce Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią - UKW

  Domalska Anna - Ustrój oraz funkcjonowanie instytucji wychowania i poprawy nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy* - UKW

  Dudek Anna - Przestępczość narkotykowa i jej zwalczanie w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego - UKW

  Dyrla Monika - Prawne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu - UKW

  Dzwonkowska Daria - Rola straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego* - UKW

  Erlichowska Paulina - Prokuratura jako instytucja ochrony prawa - UKW

  8Garstecka Ewelina - Przestępstwo obcowania płciowego i dokonywania innych czynności seksualnych z osobą poniżej lat 15 w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Garstecka Magdalena - Okoliczności uchylające bezprawność w polskim prawie karnym - UKW

  Gawińska Joanna - Przestępstwo zgwałcenia w świetle obowiązujących przepisów prawa karnego - UKW

  Grabowska Anita - Świadek koronny w procesie karnym - UKW

  Grzelak Małgorzata - Przestępstwa znieważenia zwłok, prochów ludzkich, miejsca spoczynku zmarłego i przeszkadzania w pogrzebie w świetle obowiązujących przepisów prawa* - UKW

  Gzella Marta - Odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny zabronione na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i kodeksu karnego - UKW

  Hanyżewska Magdalena - Przestępstwa popełniane przez funkcjonariuszy publicznych w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Jabłońska Agata - Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Kilińska Agnieszka - Korupcja w administracji publicznej w ujęciu prawnym i kryminologicznym* - UKW

  Kopecka Adrianna - Kształtowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez reglamentowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz praktyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy* - UKW

  Kostrzewska Sylwia - Przestępstwa fałszowania dokumentów w aspekcie prawnym i kryminalistycznym* - UKW

  Kościuk Grażyna - Problem korupcji w administracji publicznej* - UKW

  Kowalczyk Arkadiusz - Prawne traktowanie prostytucji i zachowań z nią związanych - UKW

  Kozłowska Agnieszka - Ustrój i funkcjonowanie sądów powszechnych ze szczególnym uwzględnieniem sądów okręgu bydgoskiego* - UKW

  Kubanek Anita - Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez instytucje ochrony bezpieczeństwa publicznego* - UKW

  Kwiatkowska Sylwia - Instytucje postępowania z nieletnimi w świetle przepisów prawa polskiego* - UKW

  Łuczak Marlena - Środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec nieletnich - UKW

  Nowak Iwona - Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy w świetle obowiązującego prawa polskiego* - UKW

  Piotrowska Żaneta - Odpowiedzialność karna i zawodowa lekarzy za czyny związane z nieprawidłowym wykonywaniem zawodu* - UKW

  Początek Katarzyna - Przestępstwo niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego w świetle obowiązującego prawa karnego - UKW

  Porazińska Małgorzata - System kar w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Rogowska Renata - Historia i współczesność administracji więziennej w Polsce* - UKW

  Siwak Marta - Prawne aspekty przerywania ciąży - UKW

  Siwiec Mateusz - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Słowik Paulina - Przestępstwo nielegalnej adopcji w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Split Grażyna - Status zawodowy osób zatrudnionych w sądach powszechnych* - UKW

  Stefańska Wioletta - Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego* - UKW

  Strzyżewska Emilia - Ustrój i funkcjonowanie prokuratury jako instytucji ochrony prawa* - UKW

  Szczepańska Anna - Handel ludźmi i organizowanie nielegalnej adopcji w świetle obowiązujących przepisów kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Szczygielska Monika - Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu z świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Teclaf Paulina - Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Telus Dorota - Kuratorzy sądowi w systemie instytucji ochrony prawa - UKW

  Urbaczewska Karolina - Pokrzywdzony w prawie karnym* - UKW

  Wenc Edyta - Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi w części wojskowej kodeksu karnego z 1997 roku* - UKW

  Wiese Szymon - Straże gminne w systemie instytucji bezpieczeństwa publicznego* - UKW

  Wiśniewska Ewelina - Świadek w postępowaniu karnym - UKW

  Wojcicka Aleksandra - Przestępstwa i wykroczenia popełniane w związku z działalnością medyczną* - UKW

  Wytrążek Paulina - Prawna ochrona instytucji państwowych i samorządowych w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń* - UKW

  Załęska Aleksandra - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w świetle obowiązującego prawa karnego* - UKW

  Zasada Anna - Przestępstwa doprowadzenia do samobójstwa w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Żmich Arleta - Przestępstwa przeciwko mieniu popełniane z użyciem przemocy w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  2010

  Bielecka Monika - Przestępstwo niealimentacji w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Czapiewska Beata - Przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższa w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Daniłowska Wioletta - Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w świetle aktualnego prawa karnego - UKW

  Jakubowska Anastazja - Formy popełniania przestępstw - UKW

  Kacprzak Paulina - Młodociani w prawie karnym - UKW

  Karwasz Kamila - Orzekanie i wykonywanie kary pozbawiania wolności w obowiązującym prawie karnym - UKW

  Kuczkowska Sylwia - Odpowiedzialność karna za udział w zorganizowanej grupie lub w związku przestępczym - UKW

  Malicka Aleksandra - Orzekanie i wykonywanie kary grzywny w polskim prawie karnym - UKW

  Paradowska Sylwia - Recydywa w obowiązującym prawie karnym - UKW

  Poklękowska Ewelina - Składanie fałszywych zeznań jako przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości - UKW

  Socha Justyna - Kary za wykroczenia - UKW

  Strzebońska Edyta - Przestępstwo nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Szymocha Iwona - Mediacje w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego - UKW

  Tomaszewska Agnieszka - Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolności w polskim prawie karnym - UKW

  Trojanowska Agata - Środki karne w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Wiącek Natalia - Świadek w procesie karnym - UKW

  2009

  Araszkiewicz Katarzyna - Przestępstwo składania fałszywych zeznań w polskim prawie karnym* - SWPW

  Białkowska Angelika - Podstawy prawne funkcjonowania Policji i jej społeczny wizerunek - UKW

  Bethka Natalia - Prokuratura jako instytucja ochrony prawa - UKW

  Bielec Paulina - Prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty wypadków drogowych - UKW

  Błońska Marta - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - SWPW

  Borzyszkowska Karolina - Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich i jego wpływ na działalność administracji publicznej - UKW

  Bółkowska Aneta - Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich - SWPW

  Cejmer Marcin - Przyczyny i rozmiary przestępczości nieletnich w Polsce - SWPW

  Chojnacki Jacek - Inspekcje w systemie ochrony prawa - UKW

  Czaplińska Agnieszka - Przestępstwa popełniane przez funkcjonariuszy publicznych w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - SWPW

  Czerniewska Katarzyna - Regulacje prawne stosunków majątkowych między małżonkami w świetle przepisów prawa rodzinnego - UKW

  Dąbrowska Judyta - Przestępstwo oszustwa kredytowego - SWPW

  Dorociak - Rząca Anna - Przestępstwa i wykroczenia przeciwko obowiązkom podatkowym* - SWPW

  Głowacki Bartosz - Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - SWPW

  Haska Kamil - Przemoc w rodzinie w świetle obowiązujących przepisów prawa - SWPW

  Jabłońska Agata - Postępowanie w sprawach nieletnich w świetle aktualnych przepisów prawa - UKW

  Jackowska Renata - Środki probacyjne w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Januszewska Ilona - Kodeksowe i pozakodeksowe okoliczności uchylające bezprawność czynu - SWPW

  Kalwas Renata - Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności w polskim systemie prawa - SWPW

  Kanicz Kamila- Prawne aspekty przestępczości wśród nieletnich - SWPW

  Kilińska Agnieszka - Przestępstwo zabójstwa w świetle artykułu 148 kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Kolczyńska Paulina - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako instytucja ochrony prawnej - UKW

  Kostrzewska Sylwia- Kara pozbawienia wolności i jej wykonywanie przez Służbę Więzienną - UKW

  Kościuk Grażyna - Kontrola jednostek samorządu terytorialnego przez Najwyższą Izbę Kontroli na przykładzie miasta Grudziądza - UKW

  Kubanek Anita - Funkcje Policji w ujęciu przepisów prawa a jej rzeczywista działalność - UKW

  Kulifer Kamila - Środki karne w ujęciu kodeksu karnego i ich orzekanie na przykładzie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie - SWPW

  Kwiatkowska Sylwia - Ustrój i funkcjonowanie policji na przykładzie województwa kujawsko - pomorskiego - UKW

  Lenzkowska Sylwia - Mediacja w postępowaniu w sprawach karnych i w sprawach nieletnich - SWPW

  Lewandowska Aldona - Istota i zakres władzy rodzicielskiej oraz jej wsparcie przez instytucje publiczne* - SWPW

  Lewandowski Krzysztof - Ochrona informacji w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa państwa w polskim systemie prawnym* - SWPW

  Lewicki Paweł - Przeszkody małżeńskie w prawie polskim i prawie kanonicznym - UKW

  Lombara Agnieszka - Zarzuty popełnienia przestępstwa stawiane przez media osobom pełniącym funkcje publiczne a zasada domniemania niewinności - SWPW

  Łowin Grażyna - Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Masica Grażyna - Kuratorzy sądowi w systemie instytucji ochrony prawa na przykładzie Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Iławie - SWPW

  Mazurewicz Danuta - Ingerencja sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej w świetle przepisów prawa oraz praktyki Sądu Rejonowego w Iławie - SWPW

  Mazurowska Beata - Prawne aspekty kompetencji i funkcjonowania kuratorów sądowych - UKW

  Mirota Przemysław - Zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz demoralizacji nieletnich przez instytucje publiczne* - SWPW

  Mówińska Ewa - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Musielski Tomasz - Praca osób pozbawionych wolności. Teoria a rzeczywistość - SWPW

  Niedźwiecki Piotr - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji - SWPW

  Ograbek Paulina - Regulacje prawne obowiązku alimentacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia publicznego - UKW

  Palacz Paulina - Małoletni jako świadek w procesie karnym - UKW

  Piekarska Beata - Prawnokarna ochrona obowiązku ewidencji i dowodów osobistych - SWPW

  Piotrowski Wojciech - Prawnokarna ochrona wiarygodności dokumentów - SWPW

  Polonis Danuta - Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej a jej utrudnienia administracyjne oraz zakazy karne* - SWPW

  Prechel Michał - Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń - UKW

  Rzepny Łukasz- Postępowanie w sprawach nieletnich w teorii i praktyce na przykładzie działań Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie - SWPW

  Stankiewicz Sylwia - Przyjmowanie i udzielanie korzyści majątkowych w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Stasiak Marta - Prawne aspekty eutanazji - UKW

  Stręk Aleksandra - Służba Celna w systemie instytucji ochrony prawa - UKW

  Szwaba Anna - Prawnokarna ochrona działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego* - SWPW

  Świeżawski Marcin - Status funkcjonariuszy publicznych i osób pełniących funkcje publiczne w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - SWPW

  Świtalska Magdalena - Kara pozbawienia wolności i środki probacyjne z nią związane w polskim prawie karnym - UKW

  Teclaf Paulina - Służba Więzienna w systemie instytucji ochrony prawa oraz jej kompetencje wobec osób skazanych i tymczasowo aresztowanych - UKW

  Weinar Monika - Przestępstwa oraz wykroczenia przeciwko wyborom i referendum* - SWPW

  Wenc Ewa - Kompetencje oraz funkcjonowanie wojskowych instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa - UKW

  Wójtowicz Joanna - Bezpieczeństwo i porządek publiczny jako zadanie samorządu powiatowego w świetle przepisów prawa i doświadczeń powiatu sztumskiego* - SWPW

  Zakrzewski Marek - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle aktualnych przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji administracji publicznej* - SWPW

  Załęska Aleksandra - Sądy powszechne jako instytucje sprawujące wymiar sprawiedliwości - UKW

  2008

  Bartnicki Andrzej - Straże gminne w systemie instytucji ochrony prawa na przykładzie Straży Miejskiej w Ostródzie - SWPW

  Białkowski Zbigniew - Uprawnienia straży miejskich w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i demoralizacji nieletnich na przykładzie Straży Miejskiej w Bydgoszczy - UKW

  Bieżuński Grzegorz - Kontratyp obrony koniecznej w polskim prawie karnym* - SWPW

  Bochińska Marlena - Przemoc w rodzinie w świetle przepisów prawa - SWPW

  Borowiec Wioleta - Kompetencje i ustrój Straży Leśnej - UKW

  Chrzanowska Iwona - Status prawny i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich - UKW

  Cymer Marcin - Problematyka wypadków drogowych w ujęciu kryminologicznym - SWPW

  Czubek Marcin - Najwyższa Izba Kontroli w systemie instytucji ochrony prawa - UKW

  Dąbrowska Lidia - Kompetencje i funkcjonowanie kuratorów sądowych - UKW

  Dworak Tomasz - Kompetencje administracji publicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze gminy oraz powiatu* - SWPW

  Dziurdzia Piotr - Przestępczość nieletnich w świetle przepisów prawa polskiego* - SWPW

  Falkowska Justyna - Przestępstwa gospodarcze w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Głowska Angelika - Rzecznik Praw Dziecka jako instytucja ochrony prawa - UKW

  Grabińska Sylwia - Centralne Biuro Śledcze w systemie instytucji ochrony prawa - SWPW

  Grabiszewska Małgorzata - Sądy powszechne w systemie instytucji wymiaru sprawiedliwości - UKW

  Grochowski Jarosław - Ustrój i funkcjonowanie Inspekcji Transportu Drogowego w systemie instytucji ochrony prawa - UKW

  Grodzka Karolina - Ustrój i funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli - UKW

  Grzechowiak Beata - Przestępstwo zabójstwa w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Grzegorek Arkadiusz - Ustrój i funkcjonowanie Policji w systemie instytucji ochrony prawa - UKW

  Iljin Mirosław- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie przepisów prawa polskiego* - SWPW

  Imiela Katarzyna - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów* - SWPW

  Jagielska Joanna - Kary i środki karne w prawie karnym oraz w prawie wykroczeń* - SWPW

  Kałuża Kamil - Prawnokarna ochrona osób wykonujących pracę zarobkową* - SWPW

  Karpiński Marcin- Kompetencje i ustrój prokuratury w systemie instytucji ochrony prawa - SWPW

  Kasztelan Sebastian- Postępowanie w sprawach o wykroczenia w świetle przepisów prawa i doświadczeń straży gminnych* - SWPW

  Kawka Monika- Kompetencje i organizacja Policji - UKW

  Konopa Dawid- Policja w systemie instytucji ochrony prawa - UKW

  Kosturkiewicz Mariola- Prawa i obowiązki osób pozbawionych wolności w świetle aktualnych przepisów prawa karnego* - SWPW

  Kościńska Małgorzata- Status prawny pokrzywdzonego w świetle przepisów procedury karnej* - SWPW

  Kozłowska Kalina- Przestępstwo zgwałcenia w świetle kodeksu karnego z 1997 roku oraz w ujęciu wiktymologicznym i kryminologicznym - UKW

  Krawiec Jakub - Radcowie prawni w systemie instytucji ochrony prawa - UKW

  Krug Magdalena - Trybunał Konstytucyjny w systemie instytucji ochrony prawa - UKW

  Kuczewska Katarzyna - Miejsce i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w polskim systemie prawa - UKW

  Kula Tomasz- Zwalczanie narkomanii na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego* - SWPW

  Madej Małgorzata- Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia w ujęciu kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Makowska Ewelina - Konsekwencje prawne niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego* - SWPW

  Maliszewska Małgorzata - Eutanazja w świetle przepisów prawa polskiego - UKW

  Marchlewska Marzena - Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu - SWPW

  Matykiewicz Marta - Kompetencje i funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej - UKW

  Michalak Sławomir - Przestępstwo zabójstwa w afekcie w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Michalska Bernadetta - Miejsce i rola Sądu Najwyższego w systemie instytucji wymiaru sprawiedliwości - UKW

  Mrozik Grzegorz - Zadania i ustrój Trybunału Stanu - UKW

  Olejnik Anna - Problem alkoholizmu oraz podstawy prawne jego zapobiegania i zwalczania - SWPW

  Olejnik Radosław - Współpraca w sprawach karnych i w zakresie wymiaru sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej - UKW

  Pempczak Anna - Kary pozbawienia wolności w systemie sankcji karnych - SWPW

  Pietrzeniec Małgorzata - Środki przymusu w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego* - SWPW

  Pless Wojciech - Pranie brudnych pieniędzy w świetle przepisów prawa polskiego - SWPW

  Ringlewska Agnieszka - Prawa i obowiązki małżonków w świetle prawa rodzinnego - SWPW

  Robaczewska Barbara - Ustrój i funkcjonowanie prokuratury w systemie instytucji ochrony prawa* - SWPW

  Rogowska Renata - Kompetencje i funkcjonowanie Służby Więziennej - UKW

  Ryczkowska Katarzyna - Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - SWPW

  SSaks Piotr - Inspekcje w systemie instytucji ochrony prawa - UKW

  Sendwicki Adrian - Kompetencje i organizacja prokuratury - UKW

  Sikorski Tadeusz - Przestępstwa przeciwko wolności w świetle kodeksu karnego z 1997 roku* - SWPW

  Skurka Alicja - Prawa oraz obowiązki świadka w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia* - SWPW

  Smarz Bartłomiej - Czyny zabronione nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa i danych empirycznych na przykładzie powiatu nowomiejskiego - SWPW

  Szamlewska Anna - Przestępstwo znęcania się nad rodziną w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Szymańska Beata - Zawarcie małżeństwa w świetle przepisów prawa rodzinnego - SWPW

  Tytko Marlena - Prawne aspekty zjawiska samobójstw - SWPW

  Wardowska Anna - Prawne aspekty przestępczości wśród nieletnich - SWPW

  Zakrzewska Anna - Ustrój i funkcjonowanie sądów powszechnych - UKW

  2007

  Antkowiak Halina - Przestępstwa urzędnicze w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Chwaścińska Alicja - Prawne aspekty władzy rodzicielskiej - WSHE

  Czaplewska Marzena - Ustrój i kompetencje Sądu Najwyższego w systemie instytucji wymiaru sprawiedliwości - UKW

  Agnieszka Czaplińska - Kompetencje i organizacja Policji na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Iławie - SWPW

  Anna Czerwińska - Prawne aspekty zawierania, trwania i ustania małżeństwa w świetle polskiego prawa rodzinnego - WSHE

  Beata Czubak - Organizacja oraz kompetencje sądów administracyjnych jako instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa - UKW

  Beata Etmańska - Kuratorzy sądowi jako instytucja resocjalizująca na przykładzie zespołu kuratorskiej służby sądowej przy Sądzie Rejonowym w Iławie - SWPW

  Magdalena Filipiak - Przysposobienie w świetle przepisów prawa polskiego - UKW

  Bartosz Głowacki - Zabójstwa w świetle przepisów kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Mariusz Hoffman - Rola i zadania kuratora sądowego w systemie organów ochrony prawnej - WSHE

  Jacek Jastrzębski - Konsekwencje prawne wypadku komunikacyjnego w świetle przepisów prawa - WSHE

  Kamila Józefowicz - Najwyższa Izba Kontroli w systemie instytucji ochrony prawa - SWPW

  Łukasz Kamiński - Ustrój i funkcjonowanie Służby Więziennej w świetle prawa polskiego - SWPW

  Ariel Kopański - Kara śmierci w polskim prawie karnym - SWPW

  Paweł Kowalski - Molestowanie seksualne w miejscu pracy w świetle przepisów prawa polskiego - WSHE

  Elżbieta Kuberska - Przemoc seksualna wobec dzieci w świetle przepisów kodeksu karnego z 1997 roku - WSHE

  Magdalena Lewandowska - Zastępcze formy opieki nad dzieckiem w świetle obowiązujących przepisów prawa - WSHE

  Krzysztof Lewandowski - Akt terrorystyczny i działania antyterrorystyczne w świetle przepisów prawa międzynarodowego i prawa polskiego - SWPW

  Małecka Marta - Prawo do wolności religijnej osób pozbawionych wolności na przykładzie Zakładu Karnego we Włocławku - WSHE

  Mazur Monika - Prawne aspekty samobójstw - UKW

  Mikołajczyk Ewa - Prawne aspekty przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego - WSHE

  Mirota Przemysław - Przestępstwa wojskowe w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Mokwiński Jarosław - Przestępstwo kradzieży z włamaniem na podstawie kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Ogińska Agnieszka - Zapobieganie i następstwa prawne wypadków komunikacyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych - UKW

  Orent Daniel - Wymuszenie rozbójnicze w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - UKW

  Ożóg Wioletta - Miejsce zakładów poprawczych w systemie instytucji ochrony prawa - UKW

  Pacholska Bernadeta - Tymczasowe aresztowanie jako izolacyjny środek zapobiegawczy - UKW

  Polonis Danuta - Przestępstwa gospodarcze w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - SWPW

  Przepaśniak Katarzyna - Eutanazja w świetle przepisów prawa polskiego - WSHE

  Różycka Dorota - Prawne aspekty karcenia dzieci - WSHE

  Sikorska Joanna - Prawne aspekty Internetu - WSHE

  Sochaczewska Małgorzata - Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich w świetle przepisów prawa polskiego - WSHE

  Sołtysiak Anna - Problematyka zawarcia związku małżeńskiego w świetle aktualnych przepisów prawa rodzinnego - WSHE

  Szudzik Angelika - Konsekwencje prawne popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego - WSHE

  Szyszka Ewelina - Ustrój i funkcjonowanie sądów powszechnych - UKW

  Tuszyńska Dorota - Przestępstwo zabójstwa w świetle kodeksu karnego - WSHE

  Weinar Monika - Karnoprawne konsekwencje prania brudnych pieniędzy - SWPW

  Wensierska Joanna - Organizacja oraz funkcjonowanie sądów rodzinnych i opiekuńczych - UKW

  Westfal Ewa - Przestępstwo znęcania się nad rodziną w świetle kodeksu karnego z 1997 roku - WSHE

  Wiśniewski Przemysław - Przerywanie ciąży w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego - WSHE

  Zagrodnik Rafał - Ustrój i funkcjonowanie straży gminnych na przykładzie Straży Miejskiej w Bydgoszczy - UKW

  Zakrzewski Marek - Znęcanie się nad rodziną w świetle przepisów prawa polskiego - SWPW

  Zielińska Paulina - Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinie w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego - WSHE

  Ziółkowski Bartłomiej - Prawne podstawy zwalczania przestępczości zorganizowanej - WSHE

  2006

  Bajer Patrycja - Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym - WSHE

  Bieżuński Grzegorz - Organizacja i funkcjonowanie straży gminnych - SWPW

  Dombrzalski Piotr - Kara pozbawienia wolności - WSHE

  Duliba Katarzyna - Zawarcie związku małżeńskiego w polskim prawie rodzinnym - WSHE

  Iljin Mirosław- Postępowanie w sprawach nieletnich w teorii i w praktyce z perspektywy Straży Miejskiej w Kwidzynie - SWPW

  Jędrzejczak Agnieszka - Podstawy prawne ochrony przed zjawiskiem przemocy w rodzinie - WSHE

  Junkier Marzena - Status prawny pracowników sądu i prokuratury na przykładzie Sądu Rejonowego w Iławie i Prokuratury Rejonowej w Iławie - SWPW

  Kasztelan Sebastian- Postępowanie mandatowe w praktyce straży gminnych na przykładzie województwa pomorskiego w latach 2002 - 2004 - SWPW

  Kopańska Barbara- Zawarcie małżeństwa w świetle prawa rodzinnego z perspektywy urzędu stanu cywilnego - SWPW

  Kotarski Sławomir - Prawnokarna ochrona porządku publicznego w świetle najczęściej popełnianych wykroczeń z perspektywy Straży Miejskiej w Toruniu - WSHE

  Kujawka Katarzyna - Oszustwa ubezpieczeniowe w teorii i praktyce - WSHE

  Nagrabska Wioletta - Prawna odpowiedzialność uchylania się od obowiązku alimentacyjnego - SWPW

  Nowakowska Iwona - Ustrój i funkcjonowanie sądów powszechnych - SWPW

  Rezmerska Mirosława - Obrona konieczna w polskim prawie karnym - WSHE

  Rosińska Marzanna - Karnoprawna ochrona działalności ubezpieczeniowej - WSHE

  Rożankowska Sylwia - Ustrój i funkcjonowanie sądów administracyjnych - SWPW

  Ruczyńska Barbara - Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika - SWPW

  Rudzińska Małgorzata - Prawne aspekty ochrony rodziny przed zjawiskiem alkoholizmu - WSHE

  Ryczkowska Katarzyna - Funkcjonowanie i zadania komorników sądowych - SWPW

  Sikorski Tadeusz - Przestępstwa przeciwko czci, godności i nietykalności cielesnej człowieka - SWPW

  Stańczak Marzena - Zabezpieczenie alimentacyjne dziecka w świetle przepisów prawa polskiego - WSHE

  Szczepańska Monika - Kompetencje i status kuratorów sądowych - SWPW

  Szefler Tomasz - Tymczasowe aresztowanie jako środek przymusu w postępowaniu karnym - WSHE

  Szurgot Beata - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w przepisach kodeksu karnego z 1997 roku - WSHE

  Wienciarski Jacek - Prawnokarna ochrona zwłok ludzkich i ich traktowanie w procesie karnym - WSHE

  Włodarski Napoleon - Kara śmierci w polskim prawie karnym - WSHE

  Żułtewicz Kamil - Karnoprawne konsekwencje udziału w związku lub zorganizowanej grupie przestępczej - WSHE

  2005

  Bachurski Piotr - Aspekty prawne ustalania pochodzenia dziecka - WSHE

  Frankiewicz Kamila - Karnoprawna ochrona dziecka przed nadużyciem seksualnym na tle przestępstwa pedofilii - WSHE

  Glinkowska Beata - Świadek w postępowaniu karnym - WSHE

  Orłamowski Dawid - Karanie wykroczeń w postępowaniu mandatowym - WSHE

  Paczkowska Małgorzata - Eutanazja w świetle przepisów prawa polskiego - WSHE

  Piekarska Monika - Karnoprawne i kryminologiczne aspekty korupcji - WSHE

  Pniewska Beata - Prawa i obowiązki oskarżonego w procesie karnym - WSHE

  Puławska Agnieszka - Apelacja w procesie karnym - WSHE

  Rybicki Rafał - Przeszkody małżeńskie w świetle ustawodawstwa i praktyki - WSHE

  Sachs Krzysztof - Kryminalizacja prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu - WSHE

  Skonieczny Cezary - Zatrzymanie jako środek przymusu - WSHE

  Ulanowska Sylwia- Kara pozbawienia wolności w systemie sankcji karnych - WSHE

  Wierzbicka Grażyna - Prawna ochrona dziecka poczętego - WSHE

  Wierzbicki Ireneusz - Przestępstwo znęcania się w teorii i praktyce organów ochrony prawnej na przykładzie Policji - WSHE

  Zieliński Andrzej - Przestępstwa rozbójnicze z perspektywy instytucji użyteczności publicznej na przykładzie Poczty Polskiej - WSHE

  Żbikowski Jan - Kara grzywny w prawie karnym - WSHE

  * oznaczono prace magisterskie

   

   
  INFORMACJA

  Uwaga ! Strona była testowana w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Google Chrome. Proszę nie używać przeglądarki Internet Explorer, ponieważ strona w tej przeglądarce nie działa poprawnie.